Загальні положення про звернення громадян

Громадяни України мають також право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Звернення громадян ― поняття загальне.

Під зверненням розімують:

    * заяву, тобто звернення громадян із проханням посприяти   реалізації   прав та інтересів.
    * скарга, тобто звернення з вимогою про поновлення та захист порушеного права

Звернення може бути подане або в усній, або в письмовій формі.

Усним є звернення, яке викладене громадянином і записане посадовою особою на особистому прийомі. Проте потрапити на особистий прийом до тієї чи іншої посадової особи інколи буває вкрай важко. Тому слід наперед зясувати прийомні дні, а, можливо, і записатися на прийом на визначений день на певну годину.
Письмове звернення повинно відповідати певним вимогам. У разі недотримання цих вимог, Ваше звернення не нерозглядатиметься.
Зокрема, у зверненні обовязково зазначаються:

   1. орган влади, куди Ви адресуєте звернення.
   2. Ваші дані як заявника (прізвище, імя, по батькові, місце проживання).
   3. суть викладеного питання і про що ви просите відповідний орган влади.
   4. дата подання і підпис.

Звернення можна:
-  подати особисто. В такому разі слід мати свій примірник звернення, на якому зроблять відмітку про прийняття. Це законом не вимагається, але у Вас буде доказ подання звернення з зазначенням дати і, можливо, реєстраційним номером. Крім того, обов’язково вимагайте його реєстрації в відповідному журналі реєстрації звернень громадян.
-  подати через представника. В такому разі повноваження представника повинні бути засвідчені належним чином – зокрема нотаріально посвідченою довіреністю.
-  адіслати поштою. В такому разі слід надсилати рекомендований (цінний) лист з описом вкладеного і повідомленням про вручення. Якщо цього не буде, то представники органу влади, куди Ви направили листа, можуть сказати, що вони його або не отримували взагалі (в разі відсутності поваідомлення про вручення), або отримали, але не Ваше звернення, а, наприклад, привітання з новим роком (в разі відсутності опису вкладеного).
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),так і групою осіб (колективне).

ЦЕ ВАЖЛИВО!

Письмове звернення:
- без зазначення місця проживання, непідписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливовстановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо питання вирішено по суті.

До звернення слід додавати всі документи, які можуть свідчити на Вашу користь.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатнихосіб подається їх законними представниками.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Органи державної влади і місцевого самоврядування зобов'язані розглянути звернення та повідомити громадянина про результати розгляду.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо  в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін для його   розгляду,  про   що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальнийтермін вирішення питань, порушених   у   зверненні,  не   можеперевищувати сорока п'яти днів.
Таким чином, Ваше звернення повинно бути розглянуто за загальним правилом протягом одного місяця.
Якщо питання, порушені в одержаному зверненні не входять  до повноважень відповідного органу,воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними   заналежністю відповідному органу чи посадовій особі,   про   щоповідомляється громадянину, який подав звернення. Проте на практиці це відбувається рідко. Переважно відповідний орган влади просто повертає звернення громадянинові, який його подав, а в кращому випадку розяснює, куди слід звернутися.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина:

    * по-перше, в письмовій формі,
    * по-друге, з посиланням на закон,
    * по-третє з викладенням мотивів відмови,
    * по-четверте, із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Органи державної влади, місцевого самоврядування розглядають Ваші звернення безоплатно.

Ваші права при розгляді звернення:

    * особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чискаргу;
    * брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
    * знайомитися з матеріалами справи;
    * подавати додаткові матеріали або наполягати на їх витребуванні органом, який розглядає заяву чи скаргу;
    * бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
    * користуватися послугами адвоката;
    * одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чискарги;
    * висловлювати усно або письмово   вимогу   щодо   дотриманнятаємниці розгляду заяви чи скарги;
    * вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатомпорушень встановленого порядку розгляду звернень.

Обовязки органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час розгляду Вашого звернення:

    * об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
    * на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
    * скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам;
    * невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
    * забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
    * письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
    * вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
    * у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
    * не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
    * особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

Якщо ваше звернення не було розглянуто взагалі, було розглянуто з порушенням строків розгляду, вас не було повідомлено про наслідки розгляду звернення або винесене рішення, яке ви вважаєте незаконним ― ви маєте право звернутися до вищестоящої посадової особи, до прокуратури чи безпосередньо до суду.